พิธีเชิดชูเกียรติ "เพชรสยาม" "บุคคลดีเด่น" และ "คนดีศรีจันทรเกษม" ครั้งที่ 24 ประจำปี 2561

พิธีเชิดชูเกียรติ "เพชรสยาม" "บุคคลดีเด่น" และ "คนดีศรีจันทรเกษม" ครั้งที่ 24 ประจำปี 2561